CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Trung tâm Kỹ thuật 2 thực hiện công khai số liệu Tình hình thực hiện dự toán NSNN Đợt 2 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2019 của TTKT 2

=============================================================================
Trung tâm Kỹ thuật 2 thực hiện công khai số liệu Tình hình thực hiện dự toán NSNN Đợt 1 tháng đầu năm 2019

==============================================================================
Trung tâm Kỹ thuật 2 thực hiện công khai số liệu Tình hình thực hiện dự toán NSNN 9 tháng đầu năm 2018


Call Now Button