Đào tạo

Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm cho từng lĩnh vực chuyên ngành QUATEST 2 đã cung cấp nhiều khóa đào tạo để phát triển  nguồn  nhân  lực và cải  tiến năng suất chất lượng cho tổ chức, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Hệ thống quản lý chất lượng của QUATEST 2 cho hoạt động đào tạo được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001.

Các dịch vụ đào tạo do QUATEST 2 cung cấp bao gồm:
  • Đào tạo về hệ thống quản lý.
  • Đào tạo công cụ cải tiến năng suất - chất lượng.
  • Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng..
  • Đào tạo kỹ thuật thí nghiệm.
  • Đào tạo chuyên gia tư vấn.
Tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp, QUATEST 2 có thể xây dựng chương trình đào tạo riêng thích hợp với phạm vi hoạt động của doanh nghiệp và được tiến hành tổ chức khóa đào tạo tại doanh nghiệp.

Đào tạo

Website tiếng anh đang được xây dựng!!!