Dịch vụ khác

Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo, kiểm tra và đánh giá các phương tiện đo, hệ thống đo;
  •  Chứng nhận sản phẩm, dịch vụ phù hợp tiêu chuẩn và các quy chuẩn kỹ thuật;
  • Thử nghiệm, đánh giá, thẩm định chất lượng, kỹ thuật, vệ sinh, an toàn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, vật liệu, dự án và công trình;
  • Khảo sát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ, chuyển giao công nghệ và an toàn công nghiệp;
  • Giám định phục vụ QLNN và giám định thương mại, ...
  • Nghiên cứu, chế tạo và cung cấp các chuẩn đo lường,   mẫu chuẩn và các phương tiện đo. Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo lường, thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật;
  • Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật về chất lượng, đo lường, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ
  • Tham gia xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc tế. Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.
  • Phát hành tiêu chuẩn và các tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
Website tiếng anh đang được xây dựng!!!