Năng suất chất lượng

NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG (Nghiệp Vụ 3, tên tiếng Anh Professional Division 3)

  • Thực hiện công tác chứng nhận các hệ thống quản lý và công cụ quản lý, cải tiến nâng cao năng suất chất lượng;
  • Đào tạo, Hướng dẫn các hệ thống quản lý (ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP/ISO 22000,…, ISO/TS 16949, ISO 13485, ISO 27000, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO 15189, TQM, GMP, GSP, GLP, SA 8000…)và công cụ quản lý cải tiến nâng cao năng suất chất lượng (5S, KAIZEN, Lean six sigma, KPI, TPM, …);
  • Tham gia thực hiên các nội dung hướng dẫn liên quan đến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các hoạt động khác (hướng dẫn xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và lập các thủ tục tham gia giải thưởng chất lượng Việt Nam,…)

Năng suất chất lượng

Website tiếng anh đang được xây dựng!!!