Quy trình chứng nhận


1. QUY ĐỊNH NỘI DUNG, THỦ TỤC CHỨNG NHẬN: KT2.QĐ.04 
2. ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN: DOWNLOAD
3. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN: KT2.QĐ.05
4. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHÁNG NGHỊ, KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG: KT2.QT.08
5. MẪU CHỨNG CHỈ: DOWNLOAD


Quy trình chứng nhận

Website tiếng anh đang được xây dựng!!!