Giới thiệu chung

Ngày 08/11/1979 Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Trần Quỳnh đã ký quyết định số 495/QĐ-UB thành lập Trung tâm Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng nhà nước khu vực II (gọi tắt là Trung tâm II).

On November 08, 1979, the Chairman of the National Science and Technology Committee Tran Quynh signed the Decision No 495 / QD-UB establishing the National Standards -Measurement - Quality Centre of Region II (Centre II).

Ngày 05/11/1994 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) Đặng Hữu đã ký quyết định số 1274/QĐ thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng 2 (gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 2), có tên tiếng Anh là Quality Assurance and Testing Centre 2 (QUATEST 2).
QUATEST 2 là tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ khoa học & Công nghệ thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn, Đo lường Chất lượng; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trên cả nước.
QUATEST 2 áp dụng hệ thống quản lý tích hợp bao gồm các tiêu chuẩn về quản lý: ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021 để quản lý điều hành hoạt động cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Qua nhiều năm hoạt động, với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm, QUATEST 2 đã khẳng định uy tín và vị thế hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Việt Nam, với các lĩnh vực:
- Kiểm định/ hiệu chuẩn, sửa chữa và bảo trì các thiết bị, phương tiện đo;
- Kiểm định an toàn công nghiệp, các loại máy, thiết bị, hệ thống thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;
- Thử nghiệm vật liệu xây dựng, thực phẩm, nông thủy sản, các sản phẩm thuộc dầu khí, điện – điện tử; quan trắc môi trường;
- Chứng nhận – Giám định – Kiểm tra nhà nước các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ;
Đào tạo, hướng dẫn, chứng nhận các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế; các lĩnh vực, nghiệp vụ về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

On November 5, 1994, Mr. Dang Huu - Minister of Science, Technology and Environment Ministry (now the Ministry of Science and Technology) signed Decision No. 1274 / QD establishing the Quality Assurance and Testing Center 2 (QUATEST 2). QUATEST 2 is a science and technology organization which belongs to the Directorate for Standards, Metrology and Quality under Ministry of Science and Technology performing functions in fields of supplying services for State management on Standards, Metrology and Quality control, scientific research and providing technical services for individuals, organizations’ requirements throughout the country. QUATEST 2 has implemented the Integrated Management System, which combines the internationally recognized standards for quality Management System including ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021 and ISO/IEC 17065 to manage the activities of providing technical services.

Throughout many years of operation, with a modern equipments, experienced and professional staffs, we has affirmed QUATEST 2’s prestige and become one of the most reliable organization providing Quality, Measurement, Standards services in Vietnam, with the following fields: - Verification/calibration, repair and maintenance of measuring equipment; - Inspecting of industrial safety, machines, equipment, equipment systems and materials with strict requirements on safety; - Testing construction materials, foodstuffs, agricultural and aquatic products, petroleum products, electricity and electronics; environmental monitoring; - Certification - Inspection - State inspection of goods and services; - Certification of management systems according to international standards; training on fields of standards, measurement and quality

Với phương châm “Trung thực – Khách quan – Chính xác – Kịp thời – Không ngừng cải tiến”,
dịch vụ kỹ thuật của QUATEST 2 sẽ làm hài lòng quý khách hàng.

With the principle "Honesty - Objective - Precision - Timeliness - Continual improvement", QUATEST 2’s service will satisfy all customers.


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA QUATEST 2