Rera mwana wako kuti ave mucheche anofara, anofara

Zvinhu zvinoita kuti mwana wako anzwe kufara mushure menyaya ino zvichakushamisa iwe. Nyanzvi mune zvepfungwa dzevana dzinoti mufaro we1 kusvika 2 wemakore hausi waunovapa, asi zvaunovadzidzisa.

Edward Hallowell, nyanzvi yezvepfungwa uye munyori webhuku rinonzi “The Childhood Roots of Adult Happiness,” anoti vana vanonyanyodzvinyirirwa—vanogara vachizadzwa nematoyi matsva uye vachigutsikana nezvikumbiro zvose kana kurapwa. kusava nechokwadi uye nyore kuvhiringidzika. VaHallowell vanogara vachisimbisa kukosha kwekubatsira vana kukudziridza hunyanzvi hwehupenyu hwehupenyu. "Zviratidzo zvakanakisa zverufaro zvinowanikwa mukati, kwete pamusoro pemwana wese," akadaro.

Nhau dzakanaka ndedzekuti nhasi haufanirwe kuve nyanzvi mune zvepfungwa dzevana, unogona kuisa hwaro hwehupenyu hunofadza hwemwana wako nekushivirira kwako uye kuchinjika.

Dzidza kuverenga manzwiro emwana wako

Iwe unogona kusazvitenda, asi vana vane makore 1 kusvika ku2 vane ruzivo rwekutaura kana vachifara kana kusuwa. Chiso chake chinopenya nenyemwerero sezuva paanokuona uchiuya kumba, anochema kana ashaya toyi yake yaanofarira...

Zviratidzo zvinowanzova pachena: Mwana anofara anogara achinyemwerera, achitamba, achiratidza kuda kuziva, achiratidza kufarira mumwe mwana pasina chero kurudziro. Kusiyana neizvi, maererano naHallowell, zviratidzo zvemwana asingafari ndezvi: anogara akanyarara, haadyi zvakanyanya, haadi kutamba nevamwe vana, haatombotamba ari oga, haaseki kana kunyemwerera.

Zvisinei, kana mwana wako achinyara, asinganyemwereri, kana kuti asingabatanidzi zvikuru nenyika yakamupoteredza, izvozvo hazvirevi kuti mwana asingafari. Kunyara hakuna kufanana nekusuwa uye unofanirwa kushanda nesimba kuti unzwisise nekusiyanisa kana mwana wako akasuruvara chaizvo. Hallowell anoti mwana wako anogona kunge ari mudambudziko kana ukaona hunhu hwake huchichinja zvakanyanya - kamwe kamwe achiwedzera kuzviparadzanisa nevamwe kana kutya kupfuura kare.

Muzvinafundo wezvepfungwa paRush-Presbyterian-St paLuke Medical Center muChicago akacherechedza zvirevo zvipfumbamwe zvekuzvarwa izvo vana vanoshandisa kutaura manzwiro avo. Iwe unogona kuziva zviratidzo zvezuva muvana vaduku. Zviviri zvezviratidzo "mufaro" uye "kunakidzwa" manzwiro akanaka, nepo zviratidzo zvakashata zvakadai se "kusuwa", "kutsamwa" uye "kutya" kuona mwana haasi kufara.

Vabereki vakawanda vanoziva kuti kana mwana wavo achitya, kana kuti akaora mwoyo, havafari. Asi vabereki vashomanana vanoziva kuti kana vana vavo vakashatirwa, ndivo vanonyanya kurwadziwa. Somuenzaniso, chiito chokurova munun’una kana kuti kukanda chitoyi chinoreva kuti kusuruvara kwomwana kwapfuura kudzora kwomuviri.

Vana vadiki vane nzira yavo yekukuratidzai kana nguva dzakavaomera. Vamwe vana vanobva vazviparadzanisa nevamwe, vamwe vanoshatirwa, vamwe vanoda kugara vaine mumwe munhu. Paunonzwisisa hunhu hwemwana wako, zviri nyore kuona zviratidzo zvekuti pane chakashata munyika yemwana wako.

Kuti uwane rumwe ruzivo rwakadzama nezvehunhu hwemwana wako, ndapota tarisa kune chinyorwa "Vana vanofara here?" zvedu

Tamba nevana vako zvakanyanya

Kunyangwe matoyi kana ice cream yekudya kwemanheru zvese zviri zvishuwo zvevana, chinoita kuti vafare zvakanyanya ndiWE chete. Uye iyi ndiyo kiyi yokutanga kumwana anofara, anodaro Hallowell.” Anorayira kuti: “Batana navo nguva dzose, tamba navo.” “Kana uchifara navo, vachafara. Kana iwe ukagadzira izvo zvandinodaidza kuti "hudiki husingakanganwike," saka watora danho rakanakisa mukuona kuti mwana wako ane hupenyu hunofadza.

Kutamba hakusi kungonakidza chete, asi zvakare inzira yekuti mwana wako akudziridze hunyanzvi hunodiwa kuti uwane mufaro mune ramangwana. Kutamba kwemahara kusingade kutungamirwa nevakuru sekuvaka imba kubva mumabhuroko, kana kutamba chiremba murwere neshamwari yakafukidzwa yemhuka inobvumira mwana wako kuwana zvinhu zvaanoda kuita.

Batsira mwana wako unyanzvi hutsva

Hallowell's credo yekufara kwehupenyu hwese nhevedzano yeshanduko dzinokatyamadza: vanhu vanofara vanowanzova shasha dzehunyanzvi hwehupenyu. Muenzaniso wakapfava, kana mwana ari kungodzidzira kukukandira bhora, kekutanga asingarirove, anodzidza kubva pazvikanganiso zvake, anodzidza kushivirira uye kurangwa, paanounganidza ruzivo rwakakwana mukukanda bhora. kurova chinangwa kwakava nyore kwandiri, ndinonzwa kufara zvikuru nekuda kwekubudirira kwangu uye nekuedza kwangu.

Uchitevedzera maitiro akadaro sezvaunokura, uchakohwa mibayiro yokuzivikanwa kubva kune vamwe. Chinhu chinonyanya kukosha ndechekuti ndinogona kudzora hupenyu hwangu uye ndinotenda kuti pandinoedza nepandinogona napo kuita chimwe chinhu, nekutsungirira uye ruzivo ndinogona kuzviita. Vana pamwe chete nevakuru vanofanira kuronda zvavanoda, kana kuti havagoni kunzwa mufaro upi noupi mukubudirira.

Vamwe amai vakagoverana, itiro hanya huru yomwanakomana wavo inyanzvi yokuvaka.“Mukomana anoda kuvaka zvinhu uye anovaka mamwe mabasa nababa vake. Izvi zvakaita kuti azvivimbe zvikuru. Isu tinogara tichiedza kumubatsira kuti atarise kusimudzira matarenda ake echisikigo, nzvimbo yatinoziva kuti ari kufara zvakanyanya. "

Gadzirai miitiro ine utano kuvana

Kurara, kurovedza muviri, uye kudya kunovaka muviri zvinokosha kumufaro woupenyu hwose hwevose vakuru nevana. Muvadiki, vana vatove maekisesaizi echisikigo. Iwe unongoda kurega mwana wako aine nguva yakawanda yekumhanya uye kusvetuka panze uye zvinonyanya kunatsiridza manzwiro ake

Iwe unofanirwa kuchenjerera kuita kwemwana kana uchishandisa zvikafu zvakasiyana. Shuga inogona kupa mwana wako simba rakawanda, asi inogona kuita kuti awedzere kana kuita zvehasha. Kusawirirana kwechikafu kunodawo kutariswa zvakanyanya kuti usaita kuti mwana wako asanzwe zvakanaka pakudya.

Ipai vana kodzero yekuzviitira zvinhu

Dzimwe nguva tinofunga kuti kuva mubereki kunoda kufanana nemwari wenhema anozviratidza pakarepo kana mwana ane dambudziko rekugadzirisa zvakakwana matambudziko ose aainawo. Asi Carrie Masia-Warner, nyanzvi yepfungwa dzevana uye mubatsiri mukuru weAnxiety and Mood Disorders Institute paNew York University School of Medicine, anoona ichi chiri chikanganiso chikuru chinoita vabereki vakawanda.

“Vabereki vanogaroedza kuitira vana vavo zvose kuti vanzwe vakasununguka nguva dzose, izvo zvisingaitiki. Izvi zvinoita kuti vana varasikirwe nehunyanzvi hwavo zvishoma nezvishoma zvinova zvakanakira vana vadiki.” Masia-Warner anopa zano, kuti: “Vana vanofanira kudzidza kushivirira zvinhu zvisingaenderani nenzira yavo, zvinhu zvinovasuruvarisa. Rega varwe vega, vaone nzira yekuzvibata nayo, nekuti ndipo pavachadzidza kugadzirisa matambudziko muhupenyu gare gare, nekudaro vachigona hupenyu nekufara uye kufara. "

Nguva dzose yeuka kuti kudzidza nzira yokubata nayo nezvinetso zvisingadzivisiki muupenyu kunokosha kumufarwa womunguva yemberi womwana wako. Ikoku hakurevi kuti unofuratira chose chose tsigiro yomwana wako, basa rako nderokutungamirira nokumutungamirira kuti awane mhinduro, kwete kumupa mhinduro.

Mwana ane rusununguko uye chivimbo kubva paudiki achakura kuva ane chinangwa uye, chokwadika, anofara. Imwe nzira yekuti mwana wako mudiki akure hunhu uhwu ndeyekurega mwana wako achitamba ega kwemaminetsi gumi kusvika gumi nemashanu pazuva, kakawanda pazuva.

Vana ngavave neshungu nekutsamwa

Paunoona mwana wako achipopota, achipopota, achiratidza kusafara pamabiko ezuva rokuberekwa, kuita kwomuzvarirwo kwomubereki kuchava kunyandura, kuseka, kana kuti kuita chimwe chinhu chipi nechipi chichamuita kuti afare zvikuru uye abatanidzwe zvikuru. Asi chaizvoizvo, chaunofanira kuita mumamiriro ezvinhu aya ndechokurega mwana wako asingafari kwekanguva.

Vana vanofanira kuziva kuti kusagutsikana kunongova rutivi rwoupenyu. Kana iwe ukaedza kuchengetedza mwana wako kubva mudambudziko, iwe unongowedzera kusuruvara kwake gare gare. Rega mwana wako awane huwandu hwakazara hwemanzwiro kusanganisira kusuwa

Vabereki vanofanira kukurudzira vana vavo kuziva mirangariro ndokuataura nomuromo. Vana vaduku vanoziva nokukurumidza zvikuru. Kana vangonzwisisa uye vachigona kuisa mumashoko manzwiro ese, vanova nehunyanzvi hutsva hwekudzora manzwiro avo.

Vamwe mai vevana vaviri vakati, "Zvinotyisa kuti mwana atsamwe otadza kunzwisisa kuti sei vakadaro." Apo mwanakomana wavo ane makore 14 okukura akarwa, amai vacho vakati, “Ndakamuudza kuti ndaiziva kuti akanga ashatirwa.” Nenzira iyoyo, vakamubetsera kuziva mirangariro yake, kuatumidza. Zvishoma nezvishoma, mwana wako achadzidza kutaura manzwiro ake pane kuita zvehasha kana kurwisana.

Dzidzisa mwana wako kugovana uye kutarisira munhu wese

Sezvo mwana wako anotanga kukudzidzisa nzira yekugovera nekubatsira vamwe. Imwe ongororo yakaratidza kuti vanhu vanonzwa hupenyu hune chinangwa kashoma kuti vave nenguva dzekuora mwoyo. Baba vanogovera rubatsiro nekubatsira vamwe chikamu chakakosha chehupenyu hwemhuri yavo. Havasi vakuru chete asiwo vana vanobatsirwa nechidzidzo ichi.

Ita kuti mwana wako anzwe seanobatsira mhuri nekumurega achikubatsira nemabasa epamba ari nyore sekunhonga mbatya dzine tsvina mubheseni.

Iva muenzaniso wakanaka kumwana wako

Kutsvakurudza kunoratidza kuti unhu uye unhu hwevabereki zvinogona kupfuudzwa kuvana, kwete nemajini, asi nemaitiro ako pachako kuvana.

Kupfurikidza nekurukurirano yezuva nezuva, vana vachawana hunhu kuvabereki vavo, zvose zviri zviviri zvakanaka nezvakaipa. Vanogonawo chaizvo kutevedzera mafungiro evabereki vavo. Paunonyemwerera, mwana anonyemwerera uye uropi hunova kukurudzira kune chiito chekunyemwerera.

Iva akanaka mutsika nemazwi, nekuti zvese zvaunoita uye neshoko muenzaniso wemwana. Kana uine hafu yegirazi remvura chete, ratidza mwana wako kuti yakazara nehafu pane kuti hafu isina chinhu. Muenzaniso uri nyore: Kana kuchinaya zvakanyanya zvekuti unotofanira kukanzura rwendo rwekunze, ita kuti mwana wako azive kuti uyu mukana wekubika keke kumba. Vamwe amai vekuNew Jersey vaiwanzoudza vana vavo kuti, “Farai nezvamuinazvo pane kusuruvara nezvamusina.”

Vamwe amai vokuCalifornia vakaona kuti vana vavo vaviri pavaiva netyisidziro vakabva vangochinja, vakanyarara uye vasingadi. Mune kumwe kushatirwa, mwanakomana wake August akati, “Ngatitambei sokunge tiri kufara.” Mashoko omwanakomana wake akamuita kuti aone kuti vana vanonzwisisa mirangariro yake. Kubva ipapo zvichienda mberi, anogara achiedza kuratidza vana vake mafungiro akanaka pasinei nokuti chii.

Izvozvo zvakati, hakusi kukumbira vabereki kuvanza manzwiro avo asina kunaka. Iwe unogona kuratidza vana vako kuti wakasuwa nekuti wakatyora netsaona vase yako yaunofarira, uye wobva wawedzera mapositisti ekuti une mukana wekutenga vheji yakanaka, hombe. Neiyi nzira wakadzidzisa vana vako kunzwisisa kuti kusuruvara rutivi rwoupenyu uye nzira yokuwana nayo nzira yokubuda nayo mukusuruvara ndokurarama nomufaro.

Leave a Reply

Your kero e haangazozikamwi ichibudiswa. Raida minda anozivikanwa *